Westpays företrädesemission fulltecknad

Westpays företrädesemission fulltecknad
25 September, 2019 Hans Edin
Hans Edin
In News, Press release

Westpay AB:s (”Westpay” eller ”Bolaget”) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har avslutats. Emissionen tecknades till 101 procent och Westpay tillförs cirka 33,75 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden möjliggör utveckling av innovativa produkter inom betalområdet för att tillgodose existerande och nya behov hos Westpays kunder.

Teckningstiden i Westpays nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 19 september 2019. Totalt tecknades emissionen till 101 procent, varav 79 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 22 procent utan stöd av teckningsrätter. T eckningskursen i företrädesemissionen var 3,00 SEK per aktie. Genom företrädesemissionen tillförs Westpay, före emissionskostnader, 33,75 MSEK, varav cirka 4,36 MSEK erlades genom kvittning av fordringar på Bolaget, vilket möjliggör utveckling av innovativa produkter inom betalområdet för att tillgodose existerande och nya behov hos Westpays kunder.

”Vi är mycket glada att våra aktieägare ser potentialen i bolaget och välkomnar också nya aktieägare. Emissionen ger oss nu möjlighet att fullt ut ta vara på bolagets potential och de affärsmöjligheter som vi har identifierat inom fintech-området”, kommenterar Sten Karlsson, VD Westpay.

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 2 250 000,00 SEK och antalet aktier att öka med 11 250 000. Efter det att nyemissionen har registrerats kommer Westpays aktiekapital att uppgå till 6 750 000,00 SEK, fördelat på 33 750 000 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) i nyemissionen handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet WPAY BTA fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter inom ramen för företrädesmissionen har skett i enlighet med principerna återgivna i prospektet som offentliggjordes den 4 september 2019. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Westpay i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Westermark Anjou är legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Sten Karlsson, VD Westpay AB
Mobil: +46 70-555 6065
Epost: sten.karlsson@westpay.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel: +46 8-463 80 00, epost: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan som Westpay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2019 kl 08:40.

Ladda ner: Pressmeddelande 20190925_Företrädesemission fulltecknad